MR en GMR

DE MR IS HÉT INSPRAAKORGAAN VOOR OUDERS EN PERSONEEL.

De MR van de Groen bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. De MR vertegenwoordigt de diverse geledingen die bij de school betrokken zijn, ouders, leerlingen en personeel. De taak van de raad is erin gelegen een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling vertrouwen te scheppen én te behouden. Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, over andere onderwerpen adviesrecht. De MR vergadert zeven keer per jaar. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. Binnen de MR is een aantal functies te onderscheiden: voorzitter, secretaris en afgevaardigden gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Binnen de MR treedt de directeur op als adviseur.

De MR bestaat schooljaar 2023-2024 uit:

Oudergeleding:

  1. Martin Achterberg
  2. Stefanie van den Hoek-Monster
  3. Merel Verhoeven
  4. Marlous Seeley-Neleman

Personeelsgeleding:

  1. Esther van der Waarde
  2. Monique van Gelder
  3. Christine de Zeeuw
  4. Willeke van Dijk

Op de eerste vergadering van de MR worden de diverse taken verdeeld. Onderwerpen ter bespreking in de MR kunt u ook zelf aanbrengen. U wordt verzocht deze uiterlijk 48 uur voor de MR-vergadering bij de secretaris aan te melden. U kunt bij de secretaris ook de notulen van de MR-vergaderingen opvragen. Mocht u zaken hebben welke u met de MR wilt delen, dan kunt u een mail sturen naar: prinsterer_mr@pcpobr.nl.

Rol van de medezeggenschapsraad

 

Agenda MR

 

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Een bestuur met meerdere scholen, zoals PCPO, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR behartigt de belangen van alle leerlingen, ouders en personeelsleden van alle 11 scholen binnen de stichting. Daarmee houdt de GMR zich dus bezig met bovenschoolse zaken waar de MR haar focus heeft op vraagstukken op schoolniveau. Daarmee is de GMR een belangrijke gesprekspartner voor de directeur bestuurder, het bestuursbureau en de Raad van Toezicht. 

De GMR heeft in totaal 12 zetels; 6 voor de oudergeleding (ouders en verzorgers) en 6 voor de personeelsgeleding (leerkrachten en andere medewerkers van PCPOBR). GMR- leden worden, door de leden van de MR-en, in persoon benoemd.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, net als de agenda's en notulen. Het vergaderschema en de stukken van de GMR, vind je hier.

Wil je meer informatie over de GMR of heb je interesse om zitting te nemen in de GMR? Klik dan hier voor verdere informatie of neem contact op via gmr@pcpobr.nl