Onze visie op identiteit


CBS Groen van Prinsterer is een protestants-christelijke school binnen Stichting PCPO.
Op onze school zijn alle ouders en kinderen welkom, ongeacht geloof,geaardheid, cultuur of herkomst. Wij gaan ervan uit dat de christelijke visie van de school wordt gerespecteerd. Door kinderen kennis te laten maken met de bijbel als Gods woord en de vertaling te maken naar de tijd van nu geven we de kinderen waardevolle levenslessen mee. We gaan liefdevol en respectvol met elkaar om. Dit respect geldt niet alleen voor de mensen die betrokken zijn bij de school, maar ook voor de wereld om ons heen. 

Belangrijke uitgangspunten:

  • Ieder kind mag er zijn en is geliefd door God en door ons, uniek zoals ze zijn.
  • Wij hebben respect en waardering voor elkaar en elkaars mening.
  • Wij zijn vergevingsgezind; iedereen verdient een tweede kans.
  • We nemen in verbondenheid deel aan de tradities van de school.

De volgende tradities vinden plaats bij ons op school om invulling te geven aan de christelijke identiteit:

De dag wordt geopend en gesloten met een gebed, waar we naast dankbaarheid ook het omzien naar elkaar een plek geven. Ook wordt er gebeden voor het eten tijdens de lunch op school. Drie keer per week worden er bijbelverhalen verteld in de klas passend bij het bijbelrooster dat we volgen. De methode Startpunt is voor deze lessen onze leidraad.  Wij vieren de christelijke feesten Kerst en Pasen afwisselend in de kerk. Ook aan Hemelvaart en Pinksteren wordt aandacht besteed in de klas. Daarnaast organiseren we twee maal per jaar een themaweek waarin we een thema uit de bijbel behandelen met elkaar.

Onze visie op onderwijs


Een kind in de 21ste eeuw krijgt veel informatie te verwerken. Dat neemt in de loop van zijn leven alleen maar toe. Niet alleen kennisoverdracht, ook de vaardigheid om informatie op te zoeken en te filteren vinden wij belangrijk. Om op een juiste manier de kennis op te doen en toe te passen, moeten kinderen zicht hebben op hun eigen leerproces. Binnen de school nemen we leerlingen mee in de te leren doelen. Door de doelen te bespreken in de klas en met de individuele leerling, door het werken met Snappet, zodat de kinderen adaptief en met eigen leerdoelen aan de slag kunnen en door kindgesprekken te voeren, nemen we kinderen mee. Wij bevorderen op deze wijze dat het kind opgroeit tot een zelfstandig individu.

Als een kind motorisch goed in zijn vel zit, kan een kind ook beter leren. Wij leggen een goede motorische basis in de onderbouw. In de thema’s bij de kleuters is altijd iets motorisch te ontdekken en te leren. Onze fulltime gymleerkracht geeft in een doorgaande lijn gymlessen aan alle groepen. Om de kinderen zo optimaal mogelijk in hun motoriek te stimuleren. krijgen de groepen van de onder- en middenbouw twee keer in de week les van onze vakdocent gymnastiek,  We hebben onze handtekening gezet onder het Barendrechts sportakkoord, een samenwerking om kinderen te stimuleren om meer en beter te bewegen.

Ieder kind is uniek en mag er zijn. Kinderen komen het best tot hun recht in een veilige en respectvolle (leer)omgeving, waarbij voorspelbaarheid van groot belang is.

Wij bereiken dit door:

  • liefdevol om te gaan met de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd;
  • te werken aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden;
  • duidelijke regels te stellen en daaraan vast te houden.

De relatie ouder- leerkracht moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en de leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs. Samen zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden van het kind.

In Het Groenlied, dat wij bij bijzondere gelegenheden zingen, komt dit op een mooie manier tot uiting.