De Groen van Prinsterer is een protestants-christelijke school van stichting PCPO. Door kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de Bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin wij leven, helpen wij kinderen -met Gods liefde als leidraad- richting te geven aan hun leven.

Onze visie

Omdat wij een christelijke basisschool zijn, willen we onze visie ook uitdragen in de benadering van het kind. Het kind moet ervaren dat het gekend is en dat het er mag zijn. Het mag er zijn voor God, maar ook voor ons. Dat maakt dat wij ook, zij het binnen bepaalde grenzen, het kind accepteren in het ‘anders zijn’, al moeten wij daar een stapje harder voor lopen en moeten ook klasgenootjes hier en daar iets inleveren.

Een kind in de 21ste eeuw krijgt veel informatie te verwerken. Dat neemt in de loop van zijn leven alleen maar toe. Niet alleen kennisoverdracht, ook de vaardigheid om informatie op te zoeken en te filteren neemt een steeds belangrijkere plaats in het onderwijscurriculum in. Het op een juiste manier toepassen van al deze kennis vereist oefening en een zelfverzekerde houding waarbij het kind vanuit vertrouwen de juiste keuzes leert te maken. Wij willen, afhankelijk van de leersituatie, in onderling overleg tussen ouder, kind en leerkracht een bewuste keuze maken om samen te werken óf zelfstandig opdrachten uit te voeren en hierbij verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes. Wij bevorderen op deze wijze dat het kind opgroeit tot een zelfstandig individu.

Ieder kind is uniek en mag er zijn. Kinderen komen het best tot hun recht in een veilige en respectvolle omgeving, waarbij voorspelbaarheid van groot belang is.

Wij bereiken dit door:

  • liefdevol om te gaan met de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd;
  • te werken aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden;
  • duidelijke regels te stellen en daaraan vast te houden.

De relatie ouder- leerkracht moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. De ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en de leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs. Samen zijn we verantwoordelijk voor het welbevinden van het kind.

In Het Groenlied dat wij bij bijzondere gelegenheden zingen, komt dit op een mooie manier tot uiting.