In de groep 1/2

Dit schooljaar starten wij met vijf kleutergroepen. In de loop van het schooljaar is er een zesde kleutergroep gestart namelijk de Apengroep. 

Vier groepen op de locatie Hof van Maxima (groep 1 en een instroomgroep 1 vanaf november, groep 1/2 combinatie en een groep 2) Op de locatie Stellingmolen bevinden zich twee combinatiegroepen 1/2

Oudercontact

Een goed contact met ouders vinden wij belangrijk. We willen tenslotte samen het beste voor uw kind. Via social schools kunt u ons altijd een bericht sturen met een mededeling of vraag. Dit kan ook altijd ‘s ochtends bij de deur of s middags bij het ophalen. Voor een uitgebreider gesprek maken we graag een afspraak. 

  • We starten elk jaar met een kennismakingsgesprek.
  • In november wordt u uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
  • In het voorjaar en voor de zomervakantie vinden er rapportgesprekken plaats.

Onderaan deze pagina kunt nog uitgebreidere informatie vinden m.b.t. leerlingvolgsysteem en rapporten.

We kunnen uw hulp goed gebruiken bij diverse activiteiten die in de loop van het jaar plaatsvinden. De klassenouder(s) zullen via de groepsapp een beroep op u doen voor hulp. Soms hangt er een intekenlijst op de deur. Tijdens activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt die via Social schools en soms ook in de ouderapp verstuurd worden. Wilt u aangeven als u hier bezwaar tegen heeft? We zorgen er dan voor dat uw kind niet op de foto's staat. 

Een schooldag in groep 1/2

Iedere dag gaat de schoolbel om 8.20 uur, en om 8.30 starten wij in de kring, of starten we met een (constructie) spel bij de inloop.

We bekijken met elkaar de dagritmekaarten die (duidelijk zichtbaar in de klas) ophangen. Hier zien we wat we gaan doen vandaag en in welke volgorde. 

We starten vaak met routines, dingen die elke dag terugkomen. Zoals de dagen van de week, het weer, wie de assistenten zijn, met hoeveel kinderen we vandaag zijn enz. We bidden en zingen met elkaar. Soms hebben we een vertelkring en mogen kinderen aan de juf en aan elkaar vertellen wat ze meegemaakt hebben. 

Twee keer per week vertellen we een Bijbelverhaal

In de kring lezen we (prenten)boeken voor. Regelmatig komen er ook reken- en taalactiviteiten, die bij het thema horen, aan bod. Ook de muziek/drama lessen, educatieve programma’s op het digibord, groepsvormende spelletjes verjaardagen vieren en Kwinklessen vinden plaats in de kring. Na de kringactiviteit gaan wij buiten spelen, of spelen en werken. Afhankelijk van het rooster die dag. 

De kinderen hebben allemaal hun eigen planbordkaartje met pictogram. In de ochtend hangt de leerkracht zelf de planbordkaartjes bij activiteiten en hoeken waar het kind start met spelen. Zo kan de leerkracht doelbewust kinderen in een hoek zien spelen of een verplichte activiteit laten doen. Ook stimuleren we op deze manier dat ze met verschillende kinderen en in verschillende hoeken spelen. De time-timer (klok die zichtbaar maakt dat de tijd voorbij gaat) gaat een kwartier op rood. Op dat moment doen we regelmatig een activiteit met een klein groepje kinderen, of observeren kinderen in hun spel. Het verkeerslicht staat dan op oranje, wat betekent dat de juf even niet gestoord mag worden. De kinderen leren zo om te gaan met uitgestelde aandacht.

Na afloop van het kwartier mogen de kinderen blijven waar ze gepland zijn, of zelf iets anders kiezen op het planbord. Het verkeerslicht gaat op groen, wat betekent dat de juf weer beschikbaar is voor alle kinderen.De kinderen spelen in diverse hoeken. De bouwhoek, huishoek, kleihoek, zandtafel, themahoek, rekenhoek, lees/schrijfhoek, spel en puzzelkasten enz. Door deze hoeken goed in te richten, en soms met elkaar te verbinden, leren kinderen veel in hun spel.

Zo maken kinderen een boodschappenlijstje in de huishoek bijvoorbeeld. Ze zijn op deze manier bezig met schrijven (ook al zijn het nog maar krabbels). Vervolgens gaan ze boodschappen doen in de winkel. Daar hebben kinderen een prijslijst gemaakt van wat alles kost, aangegeven door stippen of cijfers. Kinderen leren wat ze moeten zeggen tegen de winkelbediende, hoeveel ze van iets willen kopen en hoeveel dat kost. Zo zijn ze in hun spel met rekenen en taal bezig en komen er allerlei doelen aan bod. 

Na het spelen en werken ruimen de kinderen op.

Dan is het tijd voor pauze met een gezond tussendoortje en drinken.Tijdens het eten en drinken wordt er vaak voorgelezen.

Wij spelen twee keer per dag buiten. Gymmen doen we 1x met meester Freek en 1x (in de winter) met de leerkracht in het speellokaal/gymzaal(Hof).De kinderen zijn op het plein op allerlei manieren bezig met spel en bewegen. Vaak is dit vrij spelen, maar soms ook een spel of een activiteit die past in het thema dat centraal staat.We hebben een continurooster dus alle kinderen lunchen op school. Graag zien wij een gezonde lunch in de trommel, zonder snoep en koek. Alternatief is een extraatje naast het brood, als snoepkomkommer/tomaatjes/worteltjes, een stukje kaas of worst.

In de middag spelen en werken we nog een keer, en spelen we nogmaals buiten. 

Voordat we naar huis of de BSO gaan, bespreken we de dag met elkaar in de kring en kijken we alvast naar morgen. We sluiten de dag om 14.00 uur af met een gebed. 

Het ritme van een dag in groep 1/2 ziet er bijna elke dag zo uit. Voor jonge kinderen geeft dit houvast, het is voorspelbaar.

Thematisch werken

Wij werken in de kleuterbouw thematisch. Een thema duurt gemiddeld 4 tot 6 weken. De thema’s worden gekozen rondom de seizoenen of iets anders wat aansluit bij de belevingswereld van kleuters. De activiteiten die in de themaweken aangeboden worden, passen in het thema. U krijgt voordat het thema begint een informatiebrief waarin staat welk thema centraal staat en wat wij gaan leren. Regelmatig vragen we om materialen van thuis mee te nemen naar school. Bijvoorbeeld om een themahoek in te richten. Als afsluiting van een thema, is er vaak een moment om samen met uw kind de themahoeken en alles wat er gemaakt is, te bekijken.

Kwink

Sinds vorig jaar werken we met de methode “Kwink” een methode voor Sociaal Emotioneel Leren. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Hierbij staat de Kwink van de week centraal. Uw kind krijgt bij elke nieuwe Kwinkles (1x in de twee weken) een Kwink van de week kleurplaat mee naar huis. Voor meer informatie over Kwink, kijk op de website: https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders 

Leerlingvolgsysteem en rapport:

Sinds vorig schooljaar werken wij met een nieuw Leerlingvolgsysteem: MijnKleutergroep. We volgen hiermee de ontwikkeling van uw kind op allerlei gebieden.

Dit doen we door in elk thema doelen centraal te stellen op taal-, reken-,  motoriek- en sociaal-emotioneel gebied. We observeren de kinderen gedurende de dag en bij specifieke activiteiten. Alle observaties worden ingevuld in MijnKleutergroep. Zo krijgen wij de brede ontwikkeling van uw kind helder in beeld. We zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuw rapport, wat past bij onze visie op kleuteronderwijs en het leerlingvolgsysteem MijnKleutergroep. We willen in het rapport de groei in ontwikkeling zichtbaar maken en dit personaliseren dmv foto’s en tekst.

Twee keer per jaar (februari/juli) krijgt uw kind een rapport, dat besproken wordt tijdens het rapportgesprek. De jongste kleuters doen met deze twee rapport rondes mee vanaf het moment dat ze drie maanden op school zitten. 

We vullen voor najaarsleerlingen (okt tot dec) een najaarsprotocol in, waar vanuit we bekijken of uw kind er aan toe is om door te gaan naar de volgende groep. Mocht uw kind een jaar verlengen of versnellen dan wordt dit altijd tijdig met u besproken.

Voor de kinderen die in groep 2 zitten vullen we twee keer per jaar het dyslexieprotocol in, hiermee kunnen we vroegtijdig signalen van dyslexie herkennen. Daarnaast is het ook een fijn instrument om in te schatten of de leesvoorwaarden voldoende ontwikkeld zijn en welke kinderen daarin extra ondersteuning nodig hebben. 

Wij hopen dat u met deze informatie enigszins een beeld hebt gekregen van de werkwijze in groep 1 en 2. Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

De leerkrachten van groep 1 en 2