mr

De medezeggenschapsraad (MR) is hét inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR van de Groen bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. De MR in het onderwijs is -wat de naam al zegt- een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR vertegenwoordigt de diverse geledingen die bij de school betrokken zijn, ouders, leerlingen en personeel. De taak van de raad is erin gelegen een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling vertrouwen te scheppen én te behouden.
 Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, over andere onderwerpen adviesrecht. De MR vergadert zeven keer per jaar. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. Binnen de MR is een aantal functies te onderscheiden: voorzitter, secretaris en afgevaardigden gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Binnen de MR treedt de directeur op als adviseur.

De MR bestaat schooljaar 2018-2019 uit:

De oudergeleding: Mirjam Aret, Karin den Boogert, Gaby Smit en Jacco Hoorweg (secretaris)

De personeelsgeleding: Marije Blaak, Christa Geelhoed, Carla Hommersom en Larissa Vuik (voorzitter)

Adviseur vanuit de directie: Maarten Hoogendam

Mirjam Aret vertegenwoordigt de ouders en Carla Hommersom het personeel in de GMR. Onderwerpen ter bespreking in de MR kunt u ook zelf aanbrengen. U wordt verzocht deze uiterlijk 48 uur voor de MR-vergadering bij de secretaris aan te melden. U kunt bij de secretaris ook de notulen van de MR-vergaderingen opvragen. Mocht u zaken hebben welke u met de MR wilt delen, kunt u uw mail sturen aan Jacco Hoorweg, secretaris van de MR: prinsterer_mr@pcpobr.nl.

Het jaarverslag 2016-2017 kunt u hier lezen:

Jaarverslag MR schooljaar 2016-2017.docx