De medezeggenschapsraad (MR) is hét inspraakorgaan voor ouders en personeel.

De MR van de Groen bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. De MR vertegenwoordigt de diverse geledingen die bij de school betrokken zijn, ouders, leerlingen en personeel. De taak van de raad is erin gelegen een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling vertrouwen te scheppen én te behouden.
 Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, over andere onderwerpen adviesrecht. De MR vergadert zeven keer per jaar. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. Binnen de MR is een aantal functies te onderscheiden: voorzitter, secretaris en afgevaardigden gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Binnen de MR treedt de directeur op als adviseur.

De MR bestaat schooljaar 2021-2022 uit:

Oudergeleding:

  1. José den Brouwer
  2. Lisette Looren de Jong
  3. Jurgen van Krimpen
  4. Wim v.d. Molen

Personeelsgeleding:

  1. Anda den Hartog
  2. Yara Schutrups
  3. Marielle van Gastel
  4. Linda van der Hoek

Adviseur vanuit de directie: Daphne Kap

Op de eerste vergadering van de MR worden de diverse taken verdeeld. Onderwerpen ter bespreking in de MR kunt u ook zelf aanbrengen. U wordt verzocht deze uiterlijk 48 uur voor de MR-vergadering bij de secretaris aan te melden. U kunt bij de secretaris ook de notulen van de MR-vergaderingen opvragen. Mocht u zaken hebben welke u met de MR wilt delen, dan kunt u een mail sturen naar: prinsterer_mr@pcpobr.nl.

Rol van de medezeggenschapsraad

_Notulen Mr vergadering ouders 24-03-2022 (1).docx

Notulen Mr vergadering 10-05-2022.docx